Podáme Vám pomocnú ruku Pomoc obetiam trestných činov Spoločne nájdeme riešenie Vášho problému

Cítite sa byť obeťou niektorého z týchto trestných činov?

 • ublíženie na zdraví, napr. pri autonehode
 • krádež
 • podvod
 • domáce násilie
 • napadnutie
 • dlhodobé neplatenie výživného
 • znásilnenie
 • nevyplatenie mzdy a odstupného
 • zanedbanie zdravotnej starostlivosti
 • kyberšikana

Poskytneme Vám pomoc a informácie

 • o Vašich právach, ako obete trestného činu,
 • o finančných a praktických záležitostiach , ktoré vznikli ako následok trestného činu,
 • postupoch pri podaní trestného oznámenia a postupoch v trestnom konaní,
 • o prístupe k bezplatnej právnej pomoci podľa zákona o obetiach,
 • o podmienkach poskytnutia ochrany v prípade hrozby nebezpečenstva ohrozenia života, alebo zdravia, alebo značnej škody na majetku,
 • o práve na tlmočenie a preklad,
 • o možnosti a podmienkach uzavretia zmieru,
 • o možnosti a podmienkach náhrady trov trestného konania poškodeného,
 • o právnej pomoci na uplatnenie práv obete, poškodeného, alebo svedka,
 • v prípade potreby Vám sprostredkujeme ďalšiu odbornú pomoc.

Centrum podpory VIDIA, n.o.

Nezisková organizácia Centrum podpory VIDIA, n.o. bola založená v roku 2017 za účelom poskytovania podpory a pomoci obetiam trestných činov v rámci zákona č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov. V roku 2021 získala akreditáciu Ministerstva spravodlivosti SR na poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci takýmto obetiam. Poskytuje právnu, sociálnu a psychologickú pomoc nie len obetiam trestných činov, ale aj ich rodinám.

Pomohli sme

S nevyplácaním výživného na deti
Pri pracovno-právnom spore nadriadeného s podriadeným
Seniorke, ktorá bola týraná rodinným príslušníkom
Pri ublížení na zdraví spôsobeného napadnutím
Pri zanedbaní zdravotnej starostlivosti v nemocnici

Flexibilita

Základnou zásadou pri poskytovaní pomoci obetiam trestných činov je pre nás flexibilita najmä v dostupnosti poskytovaných služieb. Preto poskytujeme služby prostredníctvom online komunikácie, telefonicky a formou osobných stretnutí.Klient má tak možnosť vybrať si spôsob, ktorý mu najviac vyhovuje.

Individuálnosť

Zameriavame sa na potreby jednotlivca, pretože vieme, že každý prípad je jedinečný a potrebuje individuálne riešenie.

Účelnosť

Pri prvom stretnutí s klientom zisťujeme druh a rozsah problému, aby sme čo najefektívnejšie mohli hľadať spoločné riešenia.

Komplexnosť

Poskytujeme špecializované poradenské a iné služby v právnej, psychologickej a sociálnej oblasti, ktoré sú poskytované s ohľadom na individuálne potreby obete.

HORE