Centrum podpory

VIDIA n. o.

Služby

Sociálne poradenstvo

- spoločne zistíme povahu Vášho problému,
- poskytneme Vám základné informácie o možnostiach ich riešenia,
- podľa potreby Vám odporučíme a sprostredkujeme právnu a psychologickú pomoc vykonávanú našimi odborníkmi.

Právna pomoc

- zrozumiteľnou formou Vám poskytneme informácie o Vašich právach ako obete podľa zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov
- pomôžeme Vám zorientovať sa v možnostiach riešenia Vášho problému,
- poskytneme Vám právne zastupovanie pred orgánmi činnými v trestnom konaní (súdy, polícia).

Psychologická pomoc

- vprípade potreby Vám poskytneme odborné psychologické poradenstvo

Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov.

 • poskytovanie informácií o forme a rozsahu odbornej pomoci, ktorá je poskytovaná obetiam, vrátane informácie v akom rozsahu je poskytovaná subjektom bezplatne a to v obore právo, sociálna práca a psychológia
 • poskytovanie informácií o právach obete podľa zákona o obetiach
 • poskytovanie informácií o právach obete, ktorá má postavenie poškodeného alebo svedka v trestnom konaní
 • poskytovanie informácií o finančných a praktických záležitostiach vzniknutých ako následok trestného činu
 • poskytovanie informácií o postupoch týkajúcich sa podania oznámenia o skutočnostiach, že bol spáchaný trestný čin a o právach a povinnostiach obete, ktorá má postavenie poškodeného v trestnom konaní v súvislosti s týmito postupmi,
 • poskytovanie informácií o možnostiach poskytnutia nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti,
 • poskytovanie informácií o prístupe k bezplatnej právnej pomoci podľa zákona o obetiach,
 • poskytovanie informácií o podmienkach poskytnutia ochrany v prípade hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia alebo značnej škody na majetku,
 • poskytovanie informácií o práve na tlmočenie a preklad,
 • poskytovanie informácií o opatreniach na ochranu záujmov obete, o ktoré môže požiadať, ak má bydlisko v inom členskom štáte,
 • poskytovanie informácií o postupoch domáhania sa nápravy v prípade porušenia svojich práv v trestnom konaní zo strany orgánov činných v trestnom konaní,
 • poskytovanie informácií o kontaktných údajoch na komunikáciu v súvislosti s vecou, v ktorej je obeťou, ak jej ich neposkytol orgán činný v trestnom konaní alebo príslušný súd
 • poskytovanie informácií o postupoch súvisiacich s uplatnením nároku na náhradu škody v trestnom konaní,
 • poskytovanie informácií o postupoch mediácie v trestnom konaní,
 • poskytovanie informácií o možnosti a podmienkach uzavretia zmieru,
 • poskytovanie informácií o možnosti a podmienkach náhrady trov trestného konania obete, ktorá má postavenie poškodeného,
 • právna pomoc na uplatnenie práv obete, ktoré jej patria podľa zákona o obetiach,
 • právna pomoc na uplatnenie práv obete, ktorá má postavenie poškodeného alebo svedka v trestnom konaní,
 • psychologická pomoc,
 • poradenstvo týkajúce sa rizika a predchádzania opakovanej viktimizácii.
 • ak má obeť záujem, resp. potrebu pomoci, ktorú neposkytujeme, poskytneme odkázanie obete na iný subjekt, vrátane poskytnutia kontaktných údajov na tento subjekt a informácie o forme odbornej pomoci, ktorú poskytuje.

SLUŽBY PORADNE

Poradenské služby poskytujeme aj telefonicky, na zriadenej infolinke v časoch počas týždňa od pondelka do piatka od 8.00 hod do 20.00 hod a počas víkendu. Prípadne nás môžete kontaktovať prostredníctvom online poradne na našej webovej stránke, alebo cez kontaktný email:

HORE