Centrum podpory

VIDIA n. o.

O NÁS

Nezisková organizácia Centrum podpory VIDIA n. o. bola založená v roku 2017 primárne za účelom poskytovania podpory a pomoci obetiam trestných činov v rámci zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov. Myšlienka zakladateliek vznikla zo záujmu o danú agendu z právneho hľadiska a reálna forma poskytovania poradenstva vo forme prevažne pro bono prostredníctvom praxe zakladateliek neziskovej organizácie. Po prijatí zákona  o obetiach trestných činov osobné rozhodnutie predstavovalo zámer ako z už vykonávanú formu právnej pomoci efektívnejšie realizovať prostredníctvom subjektu, ktorý bude spôsobilý zastrešiť nie len právnu, ale aj psychologickú a sociálnu pomoc v konkrétnych životných situáciách klientov. Už pred založením neziskovej organizácie prax ukazovala na potreby riešenia danej problematiky a to obzvlášť v regiónoch, v ktorých pôsobila dnes spolupracujúca advokátska kancelária a to v regióne Okresu Revúca a Rožňava. Mimoriadne dôležitým pre efektívnu pomoc občanov v krízových situáciach sa nám javí osobná prítomnosť a poznanie problematiky daného regiónu.

Cieľom našej odbornej pomoci

je najmä prevencia pred násilnými trestnými činmi a tá sa dá dosiahnuť najmä poskytovaním dostupných, primeraných a kvalitných služieb zameraných na podporu prevencie kriminality. Z nášho pohľadu je dôležité vykonávať kroky zamerané na prevenciu pred tým, ako sa osoba stane obeťou násilného trestného činu alebo páchateľom a to formou priamo cielených metód pomoci tak, aby k páchaniu násilnej trestnej činnosti nedošlo. Za najdôležitejšiu považujeme pomoc priamo v komunitách, na školách, výchovu mládeže ako z marginalizovaných skupín obyvateľstva, tak aj zo sociálne slabšieho prostredia v korelácii s ich rodinným prostredím. Základné zásady odbornej pomoci a poskytovanie služieb

Základné zásady odbornej pomoci a poskytovanie služieb

Za základné zásady pri plnení účelu tohto projektu a poskytovaní pomoci obetiam trestných činov považujeme flexibilitu dostupnosti poskytovaných služieb, z uvedeného dôvodu poskytujeme služby prostredníctvom online komunikácie, telefonicky a formou osobných stretnutí, teda klient má možnosť vybrať si spôsob, ktorý mu najviac vyhovuje.

Komplexnosť poskytovaných služieb

a to vo forme právnych služieb, služieb psychológa a sociálneho pracovníka, poskytovaná s ohľadom na všetky potreby obete zahŕňajúca osobnú intervenciu pracovníkov v procese poskytovania služieb.

Účelnosť poskytovaných služieb

a ich adresnosť, naši spolupracovníci už pri prvom kontakte pomocou predpripraveného personalizovaného dotazníka zisťujú potrebu a primeranosť poskytovaných služieb a následne inštruujú klienta.

Individuálnosť

a ich adresnosť, naši spolupracovníci už pri prvom kontakte pomocou predpripraveného personalizovaného dotazníka zisťujú potrebu a primeranosť poskytovaných služieb a následne inštruujú klienta.

Reflektujeme na potreby jednotlivca a je nám zrejmé, že každý prípad je iný a potrebuje individuálne riešenie

Kladieme dôraz na podchytenie a riešenie nie len bezprostrednej ujmy spôsobenej trestným činom ale aj na vyriešenie súvisiacich dopadov kriminality na osobu poškodeného a jeho rodinu.

Poskytujeme všeobecnú odbornú pomoc, ktorá pozostáva z odbornej činnosti poskytovania služieb zmysle zákona o pomoci obetiam a to

  • a) poskytnutie a náležité vysvetlenie informácií v zmysle § 4 a 5  zákona 274/2017 Z. z.
  • b) právna pomoc na uplatnenie práv obete, ktoré jej patria podľa zákona pomoci obetiam,
  • c) právna pomoc na uplatnenie práv obete, ktorá má postavenie poškodeného alebo svedka v trestnom konaní,
  • d) psychologická pomoc,
  • e) poradenstvo týkajúce sa rizika a predchádzania opakovanej viktimizácii.

SLUŽBY

Poskytujeme služby aj telefonicky zriadenej infolinke v časoch počas týždňa od pondelka do piatka a počas víkendu od 8.00 hod do 20.00 hod. Prípadne nás môžete kontaktovať prostredníctvom online poradne na našej webovej stránke prípadne cez kontaktný email: info@centrumvidia.sk

HORE